LOGO_EneDom_SK

Zelená domácnostiam

🍃 Využite dotáciu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie! Získať môžete podporu na fotovoltické panely (pre výrobu elektriny) aj tepelné čerpadlá (na výrobu tepla).

Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023, poukážky sa budú vydávať v 1. štvrťroku 2024. Podávať žiadosti bude možné až po spustení nového informačného systému v prvom štvrťroku 2024.

ZÁKLADNÉ SADZBY BEZ ZVÝHODNENIA ZVÝHODNENIE 15 %
Sadzba €/kW Max. príspevok Sadzba €/kW Max. príspevok
FOTOVOLTAICKÝ PANEL 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
TEPELNÉ ČERPADLO 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

Pri poskytovaní podpory budú zvýhodnené domácnosti vo výške 15% do 7kW.

Pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo ak domácnosť prestane využívať tuhé palivá, formou zvýšenia základnej sadzby o 15 %

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku - domácnosť

a) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
b) fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu
c) fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov

Subjekty, ktoré žiadať poukážku nemôžu

a) rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby
b) rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu
c) rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 20 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu

Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku – AKO TO FUNGUJE

📌 Podpora inštalácie zariadení bude vykonávaná formou poukážok, ktoré budú vydávané priamo domácnostiam, na základe podanej a aktivovanej žiadosti o vydanie poukážky.

📌 Domácnosť požiada o vydanie poukážky vyplnením elektronického formulára žiadosti o vydanie poukážky, dostupného na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk, v ktorom uvedie druh zariadenia, ako aj ďalšie požadované údaje

📌 Poukážku je súčasťou Zmluvy o poskytnutí príspevku. Domácnosť súhlasí so zmluvnými podmienkami poskytnutia príspevku a užívania zariadenia

📌 Žiadosť o vydanie poukážky bude zaradená do zásobníka. – Zhotoviteľ aktivuje poukážku, prostredníctvom aktivačného kódu, ktorý domácnosť odovzdala vybranému zhotoviteľovi.

📌 SIEA informuje domácnosť elektronicky najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky

📌 Zmluva, ktorej súčasťou je poukážka, podpísaná zo strany SIEA, spolu s tlačivom povinného čestného vyhlásenia, bude zaslaná buď v elektronickej forme na emailovú adresu domácnosti uvedenú v žiadosti o vydanie poukážky alebo v listinnej forme poštovou zásielkou na adresu domácnosti uvedenú v žiadosti o vydanie poukážky, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od vydania poukážky.

📌 Domácnosť zaslaný návrh na uzavretie Zmluvy v dvoch vyhotoveniach podpíše, pričom aspoň na jednom vyhotovení musí byť podpis úradne osvedčený. Jedno podpísané vyhotovenie Zmluvy si domácnosť ponechá a druhé vyhotovenie s úradne osvedčeným podpisom, spolu s vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením a spolu s ďalšími povinnými prílohami predloží zhotoviteľovi.

📌 Poukážka vydaná na základe žiadosti o vydanie poukážky vyplnenej a odoslanej v súlade s týmito všeobecnými podmienkami, a ktorá je súčasťou Zmluvy, nadobúda platnosť, pokiaľ je v lehote uvedenej v Osobitných podmienkach od dátumu uvedeného na poukážke predložená zhotoviteľovi. Ak domácnosť nepredloží poukážku zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety, Zmluva sa ruší.

📌 Inštaláciu zariadenia vykoná zhotoviteľ v súlade so zmluvou o inštalácii, pričom SIEA zverejňuje odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii pre domácnosti.

Získajte zadarmo individuálnu cenovú kalkuláciu a zaujímavé informácie e-mailom

 

Vaše osobné údaje sú v bezpečí a budú použité výhradne na našu vzájomnú komunikáciu a vybavenie vašich otázok alebo prejaveného záujmu o naše služby, podľa Memoranda ochrany osobných údajov.

LOGO_EneDom_SK

Čo môžete urobiť na získanie vášho solárneho systému?
Do formulára vložte váš kontakt a my sa vám obratom ozveme.

Nemôžete sa dočkať?
Potom nám môžete rovno zavolať a naplánovať si návštevu u vás…

EneDom a.s.

Mobil: +421 917 444 320
E-mail: mrazova@enedom.sk

Kancelária a sídlo spoločnosti:
Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Pobočka Košice:
Cassovar Business Center I, Žriedlová 11, 040 01 Košice

Pobočka Praha:
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

Pobočka Opava:
Růžová 256/14, 746 01 Opava

Pobočka České Budějovice:
Pražská třída 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 55749682
DIČ: 2122077100
Zápis v ORSR: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7608/B